మన పాలన – మీ సూచనలు ప్రోగ్రామ్ – శ్రీ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, ఛీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్, సి.యం. క్యాంప్ ఆఫీస్, అమరావతి నందు హాజరైన శ్రీ మాంచో ఫెరర్ మరియు డా వై.వి.మల్లా రెడ్డి

                                            విజయవాడ తేిదిః- 25.05.2020

International Workshop on Reversal of Desertification “Exemplary Landscape – Andhra Pradesh” held from 2nd to 6th November 2019 at AF Ecology Centre. View Press Release >>